Regisztráció
Jelentkezés adatlap adatainak átemelésével
Név
Születési adatok
Elérhetőségek
Lakcím

Végzettség
Kötelező egy végzettséget legmagasabb iskolai végzettségként megjelölni!
Kötelező egy végzettséget legmagasabb iskolai végzettségként megjelölni!

Nyelvtudás

Munkatapasztalatok

Ajánló
Pozícióval kapcsolatos információk
A munkába állás várható időpontjának megadása kötelező!
További információk
Fájl feltöltés
{{file.name}} {{file.size}}
*
Legalább egy file feltöltése kötelező!
Jelszó megadása
Adatkezelési nyilatkozat
Válassza ki, hogy milyen formában engedélyezi adatainak kezelését és a nyilatkozat elolvasását követően véglegesítse a regisztrációját!
Az adatkezelési nyilatkozat elfogadása nélkül sajnos nem regisztrálhat adatbázisunkba!


ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

 

  

 

Az Airmax Cargo Budapest Zrt. (a továbbiakban: Társaság vagy Adatkezelő) szállítmányozási és logisztikai főtevékenységgel rendelkezik és ehhez kapcsolódó szolgáltatásokat (a továbbiakban: Szolgáltatások) nyújt ügyfelei számára. Jelen adatkezelési tájékoztató (a továbbiakban: Tájékoztató) célja, hogy az Adatkezelő Szolgáltatásait igénybe vevő ügyfelek (a továbbiakban: Érintett) tájékoztatást kapjanak az Adatkezelő Szolgáltatásainak nyújtása, illetve tevékenységeinek végzése során követett és alkalmazott adatkezelési gyakorlatról. 

 

A Társaság elkötelezett az Érintett személyes adatainak védelmében, ezért a személyes adatok kezelése során kiemelt figyelmet fordít a jogszabályi rendelkezések betartására. A Társaság kijelenti, hogy a személyes adatok kezelésére jogszerű, tisztességes és átlátható módon, továbbá az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.), valamint az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (a továbbiakban: GDPR) rendelkezéseivel összhangban kerül sor. Ennek megfelelően a jelen Tájékoztató tartalmazza a Társaság által nyújtott Szolgáltatások során megvalósuló adatkezelések célját, jogalapját, a személyes adatok tárolásának időtartamát, továbbá az Érintettek személyes adatainak kezelésével kapcsolatos jogait és jogorvoslati lehetőségeit. 

 

 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Az Adatkezelő elérhetőségei:

 

Airmax Cargo Budapest Zrt.

székhely: 2220 Vecsés, Lőrinci utca 154. Airport City Logisztikai Park. D. ép. 3. em.

cégjegyzékszám: 13-10-041294

telefon: +36 29 801 801

e-mail: adatvedelem@airmaxcargo.com

weboldal: www.airmaxcargo.com

 

Kérjük, hogy az Adatkezelő Szolgáltatásainak igénybevétele előtt figyelmesen olvassa végig jelen Tájékoztatót. 

 

A Társaság külön felhívja az Érintettek figyelmét arra, hogy amennyiben jelen Tájékoztatóban foglalt valamely adatkezeléshez hozzájárulásukat adták, azt jogosultak bármikor visszavonni az alábbiak szerint: 

 

postán: 2220 Vecsés, Lőrinci u. 154., Airport City Logisztikai park, D ép. 3. em.

e-mailben: adatvedelem@airmaxcargo.com

telefonon: +36 29 801 801


Személyes adatok megadására kizárólag 16. életévüket betöltött személyek jogosultak; 16 éven aluliak törvényes képviselőjük hozzájárulásával adhatnak meg személyes adatot.   

 

 II. TÁRSASÁG ADATKEZELÉSE

 

2.14      Toborzással, önéletrajzokkal kapcsolatos adatkezelés

Adatkezelés Célja

Adatkezelés Jogalapja

Kezelt Adatok Köre

Adatkezelés Időtartama

Tájékoztatás Időpontja

Új munkaerő keresés, toborzás, álláshirdetés feladása, állas pályázatok befogadása, tárolása, jelentkezők előszűrése, interjúztatása, önéletrajzok kezelése.

Önéletrajz / Regisztrációs űrlap:
 A Társaság a pályáztatási folyamat kezdetétől kezeli az álláspályázatra jelentkező természetes személyek személyes adatait. A pályáztatás célja a munkavállalói létszám optimalizálása és a megfelelő kompetenciákkal rendelkező munkavállalók foglalkoztatása.

Az Adatkezelő az Érintett egyes személyes adatait az Érintett Karrieroldalon belüli azonosítása, a toborzási folyamat működtetése, a Pályázóval történő kapcsolattartás céljából tartja nyilván.

A Pályázó, mint Érintett hozzájárulása a munkaerő-toborzáshoz kapcsolódó adatkezeléshez, (GDPR 6. cikk, (1) bekezdés a) pont),
 Személyes adatai rendelkezésre bocsátásával, a regisztráció vagy jelentkezés tényével az Érintett hozzájárul a személyes adatainak kezeléséhez.

 • Az önéletrajzban szereplő, illetve a HR Master rendszer Toborzó moduljának (továbbiakban Karrieroldal) regisztrációs felületén rögzített személyes adatok, különösen: név, cím, fénykép, születési idő, születési hely, személyes preferenciák, iskolai végzettség stb Felhasználói név (Karrieroldalon)
 • Felhasználói jelszó (Karrieroldalon)
 • E-mail cím
 • Telefonszám
 • Skype név
 • Linkedln azonosító
 • Facebook azonosító
 • Munkatapasztalatot igazoló referenciaszemély neve
 • Munkatapasztalatot igazoló referenciaszemély telefonszáma
 • Pozíció ajánló neve
 • Pozíció ajánló törzsszáma

A Társaság a beérkező önéletrajzokat, ill. a Karrieroldal regisztrációs felületén rögzített adatokat elektronikusan tárolja szerverén az érintett hozzájárulásának visszavonásáig, illetve a toborzási eljárásban meghirdetett állás (pályázati eljárás) betöltéséig, de legkésőbb a meghirdetést követő 1 évig.

A Társaság az adatkezelés tartamának lejárata előtt felveszi az érintettel a kapcsolatot HR Master rendszerüzenet formájában, az Érintett dönthet az adatkezelés további 1 évvel történő meghosszabbítása mellett.

Toborzással, hirdetés feladásával egyidejűleg, ezek hiányában az ajánlatadással egyidejűleg.

 

 

 

 

 

 

 

 

A regisztrációval egyidejűleg a jelen tájékoztatónak az adat vagy információ rendelkezésre bocsátásának időpontjában. 

 

 

 

 

 


Személyes adatok címzettjei és a címzettek kategóriái

 

Adatfeldolgozó

Adatfeldolgozói Tevékenység

Evolution Consulting Kft. Cégjegyzékszám: 05-09-014424, Adószám: 14020991-2-05, Székhely: 3515 Miskolc, Egyetemváros AFKI. ép. 2. em.) 

A HRMaster Alkalmazás fejlesztője, a Karrieroldal alkalmazás üzemeltetésének támogatója

 

 

 

A személyes adatok biztonságos tárolása a Társaság székhelyén található szerverén történik.  

 

A Társaság megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket hajt végre annak érdekében, hogy az adatkezelésekkel kapcsolatban felmerülő kockázatok mértékének megfelelő szintű adatbiztonságot garantáljon, ideértve, többek között, adott esetben: (i) a személyes adatok álnevesítését és titkosítását; (ii) a személyes adatok kezelésére használt rendszerek és szolgáltatások folyamatos bizalmas jellegének biztosítását, integritását, rendelkezésre állását és ellenálló képességét; (iii) fizikai vagy műszaki incidens esetén az arra való képességet, hogy a személyes adatokhoz való hozzáférést és az adatok rendelkezésre állását kellő időben vissza lehet állítani; (iv) az adatkezelés biztonságának garantálására hozott technikai és szervezési intézkedések hatékonyságának rendszeres tesztelésére, felmérésére és értékelésére szolgáló eljárást. 

 

A Karrieroldal alkalmazás publikus weboldal területei kapcsán az alábbi adatokat kezeljük:

A felhasználó böngészőjét futtató eszköz által használt IP cím, amit a weboldal kiszolgálója és annak környezetében működő szerverek kezelnek (pl. tűzfal, naplózó rendszer, biztonsági mentések).

A Karrieroldal a weboldal működése során az alábbi cookie-kat használja:

COOKIE neve                         Kibocsátó                Típus      Tárolás ideje

__RequestVerificationToken  hellohr.mtu.gov.hu     HTTP       Munkamenet
 ASP.NET_SessionId             hellohr.mtu.gov.hu     HTTP       Munkamenet

 

III. ÉRINTETT JOGAI

 

3.1       Általános rendelkezések

 

Jelen Tájékoztató tartalmazza az Érintett személyes adataival kapcsolatos információkat. Az Érintett kérésére szóbeli tájékoztatás is adható, feltéve, hogy igazolta személyazonosságát. A Társaság az Érintett alábbiakban ismertetett jogai gyakorlására irányuló kérelmének a teljesítését nem tagadhatja meg, kivéve, ha bizonyítja, hogy az Érintettet nem áll módjában azonosítani. Amennyiben a Társaságnak megalapozott kétségei vannak a kérelmet benyújtó természetes személy kilétével kapcsolatban, további, az Érintett személyazonosságának megerősítéséhez szükséges információk nyújtását kérheti.

 

A Társaság indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított 1 hónapon belül tájékoztatja az Érintettet a kérelme nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további 2 hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról a Társaság a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított 1 hónapon belül tájékoztatja az Érintettet. Ha az Érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatást lehetőség szerint elektronikus úton kell megadni, kivéve, ha az Érintett azt másként kéri.

 

Ha a Társaság nem tesz intézkedéseket az Érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított 1 hónapon belül tájékoztatja az Érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint az Érintett jelen Tájékoztató VII. pontjában foglalt jogorvoslati lehetőségeiről. A Társaság az információk, valamint a tájékoztatás megadásáért, illetve az ezek nyomán tett intézkedésekért díjat nem számít fel. Ha az Érintett kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, a Társaság, figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre, ésszerű összegű díjat számíthat fel, vagy megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést.

 

3.2       Érintett jogai az adatkezelésekkel kapcsolatban 

 

3.2.1     Hozzáférés joga

 

Az Érintett bármikor jogosult felvilágosítást kérni arra vonatkozóan, hogy személyes adatait a Társaság kezeli-e és miként, ideértve az adatkezelés céljait, a címzetteket, akikkel az adatait közölték, vagy a forrást, ahonnan az adatot a Társaság megkapta, a megőrzési időtartamot, az adatkezeléssel kapcsolatos bármely jogát, továbbá az automatizált döntéshozatalra, profilalkotásra vonatkozó információkat, harmadik országba vagy nemzetközi szervezetnek való továbbítás esetén pedig az ezzel kapcsolatos garanciákra vonatkozó információkat. A hozzáférés joga gyakorlása során az Érintett arra is jogosult, hogy az adatok másolatát kérje, elektronikus úton benyújtott kérelem esetén – ellenkező Érintetti kérés hiányában – a Társaság a kért információkat elektronikusan (pdf formátumban) bocsátja rendelkezésre. Amennyiben az Érintett hozzáférési joga hátrányosan érinti mások jogait és szabadságait, így különösen mások üzleti titkait vagy szellemi tulajdonát, a Társaság jogosult az Érintett kérelmének teljesítését szükséges és arányos mértékben megtagadni. 

 

3.2.2     A helyesbítéshez való jog

 

A Társaság az Érintettre vonatkozó személyes adatokat annak kérésére helyesbíti vagy kiegészíti. Amennyiben kétség merül fel a helyesbített adat kapcsán, a Társaság felhívhatja az Érintettet, hogy a pontosított adatot megfelelő módon – elsősorban okirattal – bizonyítsa a Társaság számára. Amennyiben a jelen joggal érintett személyes adatokat a Társaság más személlyel (ti. címzettel mint pl. adatfeldolgozóval) közölte, a Társaság az adat helyesbítését követően haladéktalanul tájékoztatja ezeket a személyeket, feltéve, hogy az nem lehetetlen vagy nem igényel a Társaságtól aránytalan erőfeszítést. Az Érintettet kérésére a Társaság tájékoztatja ezen címzettekről.

 

3.2.3     A törléshez való jog

 

Az Érintett jogosult arra, hogy kérésére a Társaság indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, a Társaság pedig köteles arra, hogy az Érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

 

(i) a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték; 

(ii) az Érintett visszavonja a hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja; 

(iii) az Érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre, vagy az Érintett közvetlen üzletszerzés érdekében történő adatkezelés ellen tiltakozik; 

(iv) a személyes adatokat jogellenesen kezelték; 

(v) a személyes adatokat a Társaságra alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell; 

(vi) a személyes adatok gyűjtésére az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások gyermekek részére történő kínálásával kapcsolatosan került sor. 

 

Amennyiben a jelen joggal Érintett személyes adatokat a Társaság más személlyel (ti. címzettel mint pl. adatfeldolgozóval) közölte, a Társaság a törlést követően haladéktalanul tájékoztatja ezen személyeket, feltéve, hogy az nem lehetetlen vagy nem igényel a Társaságtól aránytalan erőfeszítést. Az Érintettet kérésére a Társaság tájékoztatja ezen címzettekről. A Társaság nem köteles az adatok törlésére különösen, ha az adatkezelés (i) a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából; (ii) jogszabályi kötelezettség teljesítése vagy közérdekű feladat végrehajtása céljából; valamint (iii) jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez szükséges.  

 

3.2.4     Az adatkezelés korlátozásához való jog

 

Az Érintett jogosult arra, hogy kérésére a Társaság korlátozza az adatkezelést, ha 

 

(i) az Érintett vitatja a személyes adatok pontosságát (ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy a Társaság ellenőrizze a személyes adatok pontosságát); vagy 

(ii) az adatkezelés jogellenes, és az Érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását; vagy 

(iii) a Társaságnak már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az Érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy 

(iv) az adatkezelés közérdekű feladat végrehajtásához szükséges vagy az adatkezelés a Társaság vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, és az Érintett tiltakozott e célokból történő adatkezelés ellen (ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy a Társaság jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az Érintett jogos indokaival szemben). 

 

Az adatkezelés korlátozása azt jelenti, hogy a korlátozással Érintett személyes adatokat a tárolás kivételével a Társaság nem kezeli, illetve csak abban a körben kezeli, amihez az Érintett hozzájárult, illetve a Társaság ilyen hozzájárulás hiányában is kezelheti azokat az adatokat, amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy uniós, illetve valamely európai uniós tagállam fontos közérdekére tekintettel szükségesek. A Társaság az adatkezelés korlátozásának feloldásáról az Érintettet előzetesen tájékoztatja. Amennyiben a jelen joggal Érintett személyes adatokat a Társaság más személlyel (ti. címzettel mint pl. adatfeldolgozóval) közölte, a Társaság az adatkezelés korlátozásáról haladéktalanul tájékoztatja ezen személyeket, feltéve, hogy az nem lehetetlen vagy nem igényel a Társaságtól aránytalan erőfeszítést. Az Érintettet kérésére a Társaság tájékoztatja ezen címzettekről.

 

3.2.5     A tiltakozáshoz való jog

 

Az Érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak kezelése ellen (ideértve a profilalkotást is), ha az adatkezelés közérdekű feladat végrehajtásához vagy a Társaság vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges. Ebben az esetben a Társaság a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha a Társaság bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak. 

 

Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az Érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik. Ha az Érintett tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők.

 

A tiltakozási jogra legkésőbb az Érintettel való első kapcsolatfelvétel során kifejezetten fel kell hívni az Érintett figyelmét, és az erre vonatkozó tájékoztatást egyértelműen és minden más információtól elkülönítve kell megjeleníteni. 

 

Ha a személyes adatok kezelésére statisztikai célból kerül sor, az Érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból tiltakozhasson a rá vonatkozó személyes adatok kezelése ellen, kivéve, ha az adatkezelésre közérdekű okból végzett feladat végrehajtása érdekében van szükség.

 

3.2.6     Az adathordozhatósághoz való jog

 

A Társaság adatkezelései során nem valósul meg olyan adatkezelés, amely adathordozhatóság biztosítását tenné szükségessé.  

 

3.2.7     Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást

 

A profilalkotás egy olyan adatfeldolgozás melyet személyes adatokon végeznek; az egyén személyes jellemzőinek értékelése céljából. A profilozást egy adott személy (vagy egyének csoportja) jellemzőinek és viselkedési mintáinak elemzése érdekében használják, hogy azokat egy bizonyos kategóriába besorolják, vagy előrejelzéseket készítsen.

Technikai eszközökkel automatizált döntéshozatal során a munkavállalók által szolgáltatott adatok, valamint a származtatott vagy kikövetkeztethető adatok alapján történik az adatok kezelése. 


3.2.8     Adatvédelmi incidens*

 

Az adatvédelmi incidens a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi. Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve, a Társaság indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja az Érintettet az adatvédelmi incidensről. A tájékoztatásban világosan és közérthetően ismertetni kell az adatvédelmi incidens jellegét, és közölni kell az alábbi információkat és intézkedéseket: (i) tájékoztatást nyújtó kapcsolattartó neve és elérhetősége; (ii) az adatvédelmi incidensből eredő, valószínűsíthető következmények; (iii) a Társaság által az adatvédelmi incidens orvoslására tett vagy tervezett intézkedések. 

 

Az Érintettet nem kell tájékoztatni, ha a következő feltételek bármelyike teljesül: (i) a Társaság megfelelő technikai és szervezési védelmi intézkedéseket hajtott végre, és ezeket az intézkedéseket az adatvédelmi incidens által Érintett adatok tekintetében alkalmazták; (ii) a Társaság az adatvédelmi incidenst követően olyan további intézkedéseket tett, amelyek biztosítják, hogy az Érintett jogaira és szabadságaira jelentett magas kockázat a továbbiakban valószínűsíthetően nem valósul meg; (iii) a tájékoztatás aránytalan erőfeszítést tenne szükségessé. Ilyen esetekben az Érintetteket nyilvánosan közzétett információk útján kell tájékoztatni, vagy olyan hasonló intézkedést kell hozni, amely biztosítja az Érintettek hasonlóan hatékony tájékoztatását. 

 

3.2.9     Tájékoztatás a személyes adatok harmadik országba történő továbbításáról 

 

A Társaság személyes adatokat az Európai Unión kívülre kizárólag az érintett érdekét szolgáló szerződés megkötéséhez vagy teljesítéséhez továbbít a fent részletezettek szerint, a GDPR 49.cikk (1) c) pontja alapján.  

 

 

IV.        FELELŐSSÉG ÉS KÁRTÉRÍTÉS

 

Minden olyan személy, aki az Infotv. vagy a GDPR megsértésének eredményeként vagyoni vagy nem vagyoni kárt szenvedett, az elszenvedett kárért a Társaságtól vagy a jelen Tájékoztatóban megjelölt más adatkezelőtől vagy az adatfeldolgozóktól kártérítésre jogosult. 

 

Az adatkezelésben Érintett valamennyi adatkezelő felelősséggel tartozik minden olyan kárért, amelyet az Infotv.-t vagy a GDPR-t sértő adatkezelés okozott. Az adatfeldolgozó csak abban az esetben tartozik felelősséggel az adatkezelés által okozott károkért, ha nem tartotta be az Infotv.-ben vagy a GDPR-ban meghatározott, kifejezetten az adatfeldolgozókat terhelő kötelezettségeket, vagy ha a Társaság jogszerű utasításait figyelmen kívül hagyta vagy azokkal ellentétesen járt el. 

 

A Társaság, illetve az adatfeldolgozó mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a kárt előidéző eseményért őt semmilyen módon nem terheli felelősség. Ha több adatkezelő vagy több adatfeldolgozó vagy mind az adatkezelő mind az adatfeldolgozó Érintett ugyanabban az adatkezelésben, és felelősséggel tartozik az adatkezelés által okozott károkért, minden egyes adatkezelő vagy adatfeldolgozó az Érintett tényleges kártérítésének biztosítása érdekében egyetemleges felelősséggel tartozik a teljes kárért. 

 

 

V.         PANASZ, JOGORVOSLAT

 

Amennyiben a Társaság adatkezelésével kapcsolatban kérdése, észrevétele, problémája van, forduljon a Társasághoz az I. pontban megjelölt elérhetőségeken. 

 

Ha az Érintett úgy ítéli meg, hogy a Társaság általi személyes adatainak kezelése megsérti a mindenkor hatályos adatvédelmi jogszabályok, így különösen az Infotv. vagy a GDPR rendelkezéseit, jogában áll a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál („NAIH”) panaszt benyújtani. 

 

A NAIH elérhetőségei:

Honlap: http://naih.hu/
 
Cím: 1155 Budapest, Falk Miksa u. 9-11.
Postacím: 1363 Budapest, Pf.: 9.
Telefon: +36-1-391-1400
Fax: +36-1-391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

 

Az Érintettnek joga van más, így különösen a szokásos tartózkodási helye, munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti európai uniós tagállamban létrehozott, felügyeleti hatóságnál is panaszt tenni.

 

Az Érintett – panasztételi jogától függetlenül – fenti jogsérelem esetén bírósághoz is fordulhat. Adatkezelő esetén az illetékes bíróság a Fővárosi Törvényszék, azonban az Érintett a pert a lakóhelye szerinti törvényszék előtt is megindíthatja. Magyarországon a törvényszékek elérhetősége az alábbi linken található: http://birosag.hu/torvenyszekek. Az Érintett továbbá a pert a szokásos tartózkodási helye szerinti tagállam hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bírósága előtt is megindíthatja, amennyiben az Érintett szokásos tartózkodási helye az Európai Unió más tagállamában van. 

 

Az Érintett jogosult bírósághoz fordulni a felügyeleti hatóság rá vonatkozó, jogilag kötelező erejű döntésével szemben is. Az Érintett jogosult továbbá bírósági jogorvoslatra, ha a felügyeleti hatóság nem foglalkozik a panasszal vagy három hónapon belül nem tájékoztatja az Érintettet a benyújtott panaszával kapcsolatos eljárási fejleményekről vagy annak eredményéről. Az Érintettnek jogában áll a panasznak a nevében történő benyújtásával, a felügyeleti hatóság határozatának bírósági felülvizsgálatával, a keresetindítással, valamint a kártérítési jogának a nevében történő érvényesítésével egy olyan nonprofit jellegű szervezetet vagy egyesületet megbízni, amelyet valamely európai uniós tagállam jogának megfelelően hoztak létre és amelynek alapszabályban rögzített céljai a közérdek szolgálata, valamint az Érintettek jogainak és szabadságának a személyes adatok vonatkozásában biztosított védelme.

 

Jelen Tájékozató elérhető a Társaság székhelyén, illetve kérésre az Érintett rendelkezésére bocsátandó. Jelen Tájékoztató megállapítása és módosítása az elnök-vezérigazgató hatáskörébe tartozik. 

 

Kelt, Budapest, 2022. május 11.napján

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

 


 

Az Airmax Cargo Budapest Zrt. (a továbbiakban: Társaság vagy Adatkezelő) szállítmányozási és logisztikai főtevékenységgel rendelkezik és ehhez kapcsolódó szolgáltatásokat (a továbbiakban: Szolgáltatások) nyújt ügyfelei számára. Jelen adatkezelési tájékoztató (a továbbiakban: Tájékoztató) célja, hogy az Adatkezelő Szolgáltatásait igénybe vevő ügyfelek (a továbbiakban: Érintett) tájékoztatást kapjanak az Adatkezelő Szolgáltatásainak nyújtása, illetve tevékenységeinek végzése során követett és alkalmazott adatkezelési gyakorlatról. 

 

A Társaság elkötelezett az Érintett személyes adatainak védelmében, ezért a személyes adatok kezelése során kiemelt figyelmet fordít a jogszabályi rendelkezések betartására. A Társaság kijelenti, hogy a személyes adatok kezelésére jogszerű, tisztességes és átlátható módon, továbbá az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.), valamint az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (a továbbiakban: GDPR) rendelkezéseivel összhangban kerül sor. Ennek megfelelően a jelen Tájékoztató tartalmazza a Társaság által nyújtott Szolgáltatások során megvalósuló adatkezelések célját, jogalapját, a személyes adatok tárolásának időtartamát, továbbá az Érintettek személyes adatainak kezelésével kapcsolatos jogait és jogorvoslati lehetőségeit. 

 

 

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

 

Az Adatkezelő elérhetőségei:

 

Airmax Cargo Budapest Zrt.

székhely: 2220 Vecsés, Lőrinci utca 154. Airport City Logisztikai Park. D. ép. 3. em.

cégjegyzékszám: 13-10-041294

telefon: +36 29 801 801

e-mail: adatvedelem@airmaxcargo.com

weboldal: www.airmaxcargo.com

 

Kérjük, hogy az Adatkezelő Szolgáltatásainak igénybevétele előtt figyelmesen olvassa végig jelen Tájékoztatót. 

 

A Társaság külön felhívja az Érintettek figyelmét arra, hogy amennyiben jelen Tájékoztatóban foglalt valamely adatkezeléshez hozzájárulásukat adták, azt jogosultak bármikor visszavonni az alábbiak szerint: 

 

postán: 2220 Vecsés, Lőrinci u. 154., Airport City Logisztikai park, D ép. 3. em.

e-mailben: adatvedelem@airmaxcargo.com

telefonon: +36 29 801 801

 

Személyes adatok megadására kizárólag 16. életévüket betöltött személyek jogosultak; 16 éven aluliak törvényes képviselőjük hozzájárulásával adhatnak meg személyes adatot.   

 

 

II. TÁRSASÁG ADATKEZELÉSE

 

2.14      Toborzással, önéletrajzokkal kapcsolatos adatkezelés

Adatkezelés Célja

Adatkezelés Jogalapja

Kezelt Adatok Köre

Adatkezelés Időtartama

Tájékoztatás Időpontja

Új munkaerő keresés, toborzás, álláshirdetés feladása, állas pályázatok befogadása, tárolása, jelentkezők előszűrése, interjúztatása, önéletrajzok kezelése.

Önéletrajz / Regisztrációs űrlap:
 A Társaság a pályáztatási folyamat kezdetétől kezeli az álláspályázatra jelentkező természetes személyek személyes adatait. A pályáztatás célja a munkavállalói létszám optimalizálása és a megfelelő kompetenciákkal rendelkező munkavállalók foglalkoztatása.

Az Adatkezelő az Érintett egyes személyes adatait az Érintett Karrieroldalon belüli azonosítása, a toborzási folyamat működtetése, a Pályázóval történő kapcsolattartás céljából tartja nyilván.

A Pályázó, mint Érintett hozzájárulása a munkaerő-toborzáshoz kapcsolódó adatkezeléshez, (GDPR 6. cikk, (1) bekezdés a) pont),
 Személyes adatai rendelkezésre bocsátásával, a regisztráció vagy jelentkezés tényével az Érintett hozzájárul a személyes adatainak kezeléséhez.

 • Az önéletrajzban szereplő, illetve a HR Master rendszer Toborzó moduljának (továbbiakban Karrieroldal) regisztrációs felületén rögzített személyes adatok, különösen: név, cím, fénykép, születési idő, születési hely, személyes preferenciák, iskolai végzettség stb Felhasználói név (Karrieroldalon)
 • Felhasználói jelszó (Karrieroldalon)
 • E-mail cím
 • Telefonszám
 • Skype név
 • Linkedln azonosító
 • Facebook azonosító
 • Munkatapasztalatot igazoló referenciaszemély neve
 • Munkatapasztalatot igazoló referenciaszemély telefonszáma
 • Pozíció ajánló neve
 • Pozíció ajánló törzsszáma

 

 

A Társaság a beérkező önéletrajzokat, ill. a Karrieroldal regisztrációs felületén rögzített adatokat elektronikusan tárolja szerverén az érintett hozzájárulásának visszavonásáig, illetve a toborzási eljárásban meghirdetett állás (pályázati eljárás) betöltéséig, de legkésőbb a meghirdetést követő 1 évig.

A Társaság az adatkezelés tartamának lejárata előtt felveszi az érintettel a kapcsolatot HR Master rendszerüzenet formájában, az Érintett dönthet az adatkezelés további 1 évvel történő meghosszabbítása mellett.

Toborzással, hirdetés feladásával egyidejűleg, ezek hiányában az ajánlatadással egyidejűleg.

 

 

 

 

 

 

 

 

A regisztrációval egyidejűleg a jelen tájékoztatónak az adat vagy információ rendelkezésre bocsátásának időpontjában. 

 

 

 

 

 


Személyes adatok címzettjei és a címzettek kategóriái

 

Adatfeldolgozó

Adatfeldolgozói Tevékenység

Evolution Consulting Kft. Cégjegyzékszám: 05-09-014424, Adószám: 14020991-2-05, Székhely: 3515 Miskolc, Egyetemváros AFKI. ép. 2. em.) 

A HRMaster Alkalmazás fejlesztője, a Karrieroldal alkalmazás üzemeltetésének támogatója

 

 

  

A személyes adatok biztonságos tárolása a Társaság székhelyén található szerverén történik.  

 

A Társaság megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket hajt végre annak érdekében, hogy az adatkezelésekkel kapcsolatban felmerülő kockázatok mértékének megfelelő szintű adatbiztonságot garantáljon, ideértve, többek között, adott esetben: (i) a személyes adatok álnevesítését és titkosítását; (ii) a személyes adatok kezelésére használt rendszerek és szolgáltatások folyamatos bizalmas jellegének biztosítását, integritását, rendelkezésre állását és ellenálló képességét; (iii) fizikai vagy műszaki incidens esetén az arra való képességet, hogy a személyes adatokhoz való hozzáférést és az adatok rendelkezésre állását kellő időben vissza lehet állítani; (iv) az adatkezelés biztonságának garantálására hozott technikai és szervezési intézkedések hatékonyságának rendszeres tesztelésére, felmérésére és értékelésére szolgáló eljárást. 

 

A Karrieroldal alkalmazás publikus weboldal területei kapcsán az alábbi adatokat kezeljük:

A felhasználó böngészőjét futtató eszköz által használt IP cím, amit a weboldal kiszolgálója és annak környezetében működő szerverek kezelnek (pl. tűzfal, naplózó rendszer, biztonsági mentések).

A Karrieroldal a weboldal működése során az alábbi cookie-kat használja:

COOKIE neve                             Kibocsátó                Típus      Tárolás ideje

__RequestVerificationToken      hellohr.mtu.gov.hu     HTTP       Munkamenet
 ASP.NET_SessionId                 hellohr.mtu.gov.hu     HTTP       Munkamenet

 

 

III. ÉRINTETT JOGAI

 

3.1       Általános rendelkezések

 

Jelen Tájékoztató tartalmazza az Érintett személyes adataival kapcsolatos információkat. Az Érintett kérésére szóbeli tájékoztatás is adható, feltéve, hogy igazolta személyazonosságát. A Társaság az Érintett alábbiakban ismertetett jogai gyakorlására irányuló kérelmének a teljesítését nem tagadhatja meg, kivéve, ha bizonyítja, hogy az Érintettet nem áll módjában azonosítani. Amennyiben a Társaságnak megalapozott kétségei vannak a kérelmet benyújtó természetes személy kilétével kapcsolatban, további, az Érintett személyazonosságának megerősítéséhez szükséges információk nyújtását kérheti.

 

A Társaság indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított 1 hónapon belül tájékoztatja az Érintettet a kérelme nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további 2 hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról a Társaság a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított 1 hónapon belül tájékoztatja az Érintettet. Ha az Érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatást lehetőség szerint elektronikus úton kell megadni, kivéve, ha az Érintett azt másként kéri.

 

Ha a Társaság nem tesz intézkedéseket az Érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított 1 hónapon belül tájékoztatja az Érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint az Érintett jelen Tájékoztató VII. pontjában foglalt jogorvoslati lehetőségeiről. A Társaság az információk, valamint a tájékoztatás megadásáért, illetve az ezek nyomán tett intézkedésekért díjat nem számít fel. Ha az Érintett kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, a Társaság, figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre, ésszerű összegű díjat számíthat fel, vagy megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést.

 

3.2       Érintett jogai az adatkezelésekkel kapcsolatban 

 

3.2.1     Hozzáférés joga

 

Az Érintett bármikor jogosult felvilágosítást kérni arra vonatkozóan, hogy személyes adatait a Társaság kezeli-e és miként, ideértve az adatkezelés céljait, a címzetteket, akikkel az adatait közölték, vagy a forrást, ahonnan az adatot a Társaság megkapta, a megőrzési időtartamot, az adatkezeléssel kapcsolatos bármely jogát, továbbá az automatizált döntéshozatalra, profilalkotásra vonatkozó információkat, harmadik országba vagy nemzetközi szervezetnek való továbbítás esetén pedig az ezzel kapcsolatos garanciákra vonatkozó információkat. A hozzáférés joga gyakorlása során az Érintett arra is jogosult, hogy az adatok másolatát kérje, elektronikus úton benyújtott kérelem esetén – ellenkező Érintetti kérés hiányában – a Társaság a kért információkat elektronikusan (pdf formátumban) bocsátja rendelkezésre. Amennyiben az Érintett hozzáférési joga hátrányosan érinti mások jogait és szabadságait, így különösen mások üzleti titkait vagy szellemi tulajdonát, a Társaság jogosult az Érintett kérelmének teljesítését szükséges és arányos mértékben megtagadni. 

 

3.2.2     A helyesbítéshez való jog

 

A Társaság az Érintettre vonatkozó személyes adatokat annak kérésére helyesbíti vagy kiegészíti. Amennyiben kétség merül fel a helyesbített adat kapcsán, a Társaság felhívhatja az Érintettet, hogy a pontosított adatot megfelelő módon – elsősorban okirattal – bizonyítsa a Társaság számára. Amennyiben a jelen joggal érintett személyes adatokat a Társaság más személlyel (ti. címzettel mint pl. adatfeldolgozóval) közölte, a Társaság az adat helyesbítését követően haladéktalanul tájékoztatja ezeket a személyeket, feltéve, hogy az nem lehetetlen vagy nem igényel a Társaságtól aránytalan erőfeszítést. Az Érintettet kérésére a Társaság tájékoztatja ezen címzettekről.

 

3.2.3     A törléshez való jog

 

Az Érintett jogosult arra, hogy kérésére a Társaság indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, a Társaság pedig köteles arra, hogy az Érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

 

(i) a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték; 

(ii) az Érintett visszavonja a hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja; 

(iii) az Érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre, vagy az Érintett közvetlen üzletszerzés érdekében történő adatkezelés ellen tiltakozik; 

(iv) a személyes adatokat jogellenesen kezelték; 

(v) a személyes adatokat a Társaságra alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell; 

(vi) a személyes adatok gyűjtésére az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások gyermekek részére történő kínálásával kapcsolatosan került sor. 

 

Amennyiben a jelen joggal Érintett személyes adatokat a Társaság más személlyel (ti. címzettel mint pl. adatfeldolgozóval) közölte, a Társaság a törlést követően haladéktalanul tájékoztatja ezen személyeket, feltéve, hogy az nem lehetetlen vagy nem igényel a Társaságtól aránytalan erőfeszítést. Az Érintettet kérésére a Társaság tájékoztatja ezen címzettekről. A Társaság nem köteles az adatok törlésére különösen, ha az adatkezelés (i) a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából; (ii) jogszabályi kötelezettség teljesítése vagy közérdekű feladat végrehajtása céljából; valamint (iii) jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez szükséges.  

 

3.2.4     Az adatkezelés korlátozásához való jog

 

Az Érintett jogosult arra, hogy kérésére a Társaság korlátozza az adatkezelést, ha 

 

(i) az Érintett vitatja a személyes adatok pontosságát (ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy a Társaság ellenőrizze a személyes adatok pontosságát); vagy 

(ii) az adatkezelés jogellenes, és az Érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását; vagy 

(iii) a Társaságnak már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az Érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy 

(iv) az adatkezelés közérdekű feladat végrehajtásához szükséges vagy az adatkezelés a Társaság vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, és az Érintett tiltakozott e célokból történő adatkezelés ellen (ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy a Társaság jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az Érintett jogos indokaival szemben). 

 

Az adatkezelés korlátozása azt jelenti, hogy a korlátozással Érintett személyes adatokat a tárolás kivételével a Társaság nem kezeli, illetve csak abban a körben kezeli, amihez az Érintett hozzájárult, illetve a Társaság ilyen hozzájárulás hiányában is kezelheti azokat az adatokat, amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy uniós, illetve valamely európai uniós tagállam fontos közérdekére tekintettel szükségesek. A Társaság az adatkezelés korlátozásának feloldásáról az Érintettet előzetesen tájékoztatja. Amennyiben a jelen joggal Érintett személyes adatokat a Társaság más személlyel (ti. címzettel mint pl. adatfeldolgozóval) közölte, a Társaság az adatkezelés korlátozásáról haladéktalanul tájékoztatja ezen személyeket, feltéve, hogy az nem lehetetlen vagy nem igényel a Társaságtól aránytalan erőfeszítést. Az Érintettet kérésére a Társaság tájékoztatja ezen címzettekről.

 

3.2.5     A tiltakozáshoz való jog

 

Az Érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak kezelése ellen (ideértve a profilalkotást is), ha az adatkezelés közérdekű feladat végrehajtásához vagy a Társaság vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges. Ebben az esetben a Társaság a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha a Társaság bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak. 

 

Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az Érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik. Ha az Érintett tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők.

 

A tiltakozási jogra legkésőbb az Érintettel való első kapcsolatfelvétel során kifejezetten fel kell hívni az Érintett figyelmét, és az erre vonatkozó tájékoztatást egyértelműen és minden más információtól elkülönítve kell megjeleníteni. 

 

Ha a személyes adatok kezelésére statisztikai célból kerül sor, az Érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból tiltakozhasson a rá vonatkozó személyes adatok kezelése ellen, kivéve, ha az adatkezelésre közérdekű okból végzett feladat végrehajtása érdekében van szükség.

 

3.2.6     Az adathordozhatósághoz való jog

 

A Társaság adatkezelései során nem valósul meg olyan adatkezelés, amely adathordozhatóság biztosítását tenné szükségessé.  

 

3.2.7     Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást

 

A profilalkotás egy olyan adatfeldolgozás melyet személyes adatokon végeznek; az egyén személyes jellemzőinek értékelése céljából. A profilozást egy adott személy (vagy egyének csoportja) jellemzőinek és viselkedési mintáinak elemzése érdekében használják, hogy azokat egy bizonyos kategóriába besorolják, vagy előrejelzéseket készítsen.

Technikai eszközökkel automatizált döntéshozatal során a munkavállalók által szolgáltatott adatok, valamint a származtatott vagy kikövetkeztethető adatok alapján történik az adatok kezelése. 

3.2.8     Adatvédelmi incidens*

 

Az adatvédelmi incidens a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi. Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve, a Társaság indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja az Érintettet az adatvédelmi incidensről. A tájékoztatásban világosan és közérthetően ismertetni kell az adatvédelmi incidens jellegét, és közölni kell az alábbi információkat és intézkedéseket: (i) tájékoztatást nyújtó kapcsolattartó neve és elérhetősége; (ii) az adatvédelmi incidensből eredő, valószínűsíthető következmények; (iii) a Társaság által az adatvédelmi incidens orvoslására tett vagy tervezett intézkedések. 

 

Az Érintettet nem kell tájékoztatni, ha a következő feltételek bármelyike teljesül: (i) a Társaság megfelelő technikai és szervezési védelmi intézkedéseket hajtott végre, és ezeket az intézkedéseket az adatvédelmi incidens által Érintett adatok tekintetében alkalmazták; (ii) a Társaság az adatvédelmi incidenst követően olyan további intézkedéseket tett, amelyek biztosítják, hogy az Érintett jogaira és szabadságaira jelentett magas kockázat a továbbiakban valószínűsíthetően nem valósul meg; (iii) a tájékoztatás aránytalan erőfeszítést tenne szükségessé. Ilyen esetekben az Érintetteket nyilvánosan közzétett információk útján kell tájékoztatni, vagy olyan hasonló intézkedést kell hozni, amely biztosítja az Érintettek hasonlóan hatékony tájékoztatását. 

 

3.2.9     Tájékoztatás a személyes adatok harmadik országba történő továbbításáról 

 

A Társaság személyes adatokat az Európai Unión kívülre kizárólag az érintett érdekét szolgáló szerződés megkötéséhez vagy teljesítéséhez továbbít a fent részletezettek szerint, a GDPR 49.cikk (1) c) pontja alapján.  

 

 

IV.        FELELŐSSÉG ÉS KÁRTÉRÍTÉS

 

Minden olyan személy, aki az Infotv. vagy a GDPR megsértésének eredményeként vagyoni vagy nem vagyoni kárt szenvedett, az elszenvedett kárért a Társaságtól vagy a jelen Tájékoztatóban megjelölt más adatkezelőtől vagy az adatfeldolgozóktól kártérítésre jogosult. 

 

Az adatkezelésben Érintett valamennyi adatkezelő felelősséggel tartozik minden olyan kárért, amelyet az Infotv.-t vagy a GDPR-t sértő adatkezelés okozott. Az adatfeldolgozó csak abban az esetben tartozik felelősséggel az adatkezelés által okozott károkért, ha nem tartotta be az Infotv.-ben vagy a GDPR-ban meghatározott, kifejezetten az adatfeldolgozókat terhelő kötelezettségeket, vagy ha a Társaság jogszerű utasításait figyelmen kívül hagyta vagy azokkal ellentétesen járt el. 

 

A Társaság, illetve az adatfeldolgozó mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a kárt előidéző eseményért őt semmilyen módon nem terheli felelősség. Ha több adatkezelő vagy több adatfeldolgozó vagy mind az adatkezelő mind az adatfeldolgozó Érintett ugyanabban az adatkezelésben, és felelősséggel tartozik az adatkezelés által okozott károkért, minden egyes adatkezelő vagy adatfeldolgozó az Érintett tényleges kártérítésének biztosítása érdekében egyetemleges felelősséggel tartozik a teljes kárért. 

 

 

V.         PANASZ, JOGORVOSLAT

 

Amennyiben a Társaság adatkezelésével kapcsolatban kérdése, észrevétele, problémája van, forduljon a Társasághoz az I. pontban megjelölt elérhetőségeken. 

 

Ha az Érintett úgy ítéli meg, hogy a Társaság általi személyes adatainak kezelése megsérti a mindenkor hatályos adatvédelmi jogszabályok, így különösen az Infotv. vagy a GDPR rendelkezéseit, jogában áll a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál („NAIH”) panaszt benyújtani. 

 

A NAIH elérhetőségei:

Honlap: http://naih.hu/
 
Cím: 1155 Budapest, Falk Miksa u. 9-11.
Postacím: 1363 Budapest, Pf.: 9.
Telefon: +36-1-391-1400
Fax: +36-1-391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

 

Az Érintettnek joga van más, így különösen a szokásos tartózkodási helye, munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti európai uniós tagállamban létrehozott, felügyeleti hatóságnál is panaszt tenni.

 

Az Érintett – panasztételi jogától függetlenül – fenti jogsérelem esetén bírósághoz is fordulhat. Adatkezelő esetén az illetékes bíróság a Fővárosi Törvényszék, azonban az Érintett a pert a lakóhelye szerinti törvényszék előtt is megindíthatja. Magyarországon a törvényszékek elérhetősége az alábbi linken található: http://birosag.hu/torvenyszekek. Az Érintett továbbá a pert a szokásos tartózkodási helye szerinti tagállam hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bírósága előtt is megindíthatja, amennyiben az Érintett szokásos tartózkodási helye az Európai Unió más tagállamában van. 

 

Az Érintett jogosult bírósághoz fordulni a felügyeleti hatóság rá vonatkozó, jogilag kötelező erejű döntésével szemben is. Az Érintett jogosult továbbá bírósági jogorvoslatra, ha a felügyeleti hatóság nem foglalkozik a panasszal vagy három hónapon belül nem tájékoztatja az Érintettet a benyújtott panaszával kapcsolatos eljárási fejleményekről vagy annak eredményéről. Az Érintettnek jogában áll a panasznak a nevében történő benyújtásával, a felügyeleti hatóság határozatának bírósági felülvizsgálatával, a keresetindítással, valamint a kártérítési jogának a nevében történő érvényesítésével egy olyan nonprofit jellegű szervezetet vagy egyesületet megbízni, amelyet valamely európai uniós tagállam jogának megfelelően hoztak létre és amelynek alapszabályban rögzített céljai a közérdek szolgálata, valamint az Érintettek jogainak és szabadságának a személyes adatok vonatkozásában biztosított védelme.

 

Jelen Tájékozató elérhető a Társaság székhelyén, illetve kérésre az Érintett rendelkezésére bocsátandó. Jelen Tájékoztató megállapítása és módosítása az elnök-vezérigazgató hatáskörébe tartozik. 

 

Kelt, Budapest, 2022. május 11.napján